Skip to content

San Pietru – Prinċep tal-Appostli

 

‘San Pietru – Prinċep tal-appostli’
Awtur indikat bħala Tenretni
Ippubblikat fuq ‘Leħen il-Banda’, Għaqda San Pietru Fil-Ktajjen A.D. 1957, Festa 2002.

 
 
L-Appostlu San Pietru huwa tant imsemmi fit-Testment il-Ġdid fil-Vanġelu, fl-Atti ta’ l-Appostli u fl-Epistoli ta’ San Pawl, li huwa kkunsidrat bħala l-aktar persuna magħrufa fil-ħajja tas-Salvatur Ġesu Kristu.  B’kollox l-isem ta’ San Pietru jidher għal 182 darba.  Għalkemm ma hemmx tagħrif dwaru qabel ma Kristu għażlu, nafu biss li kien sajjied mill-Galilea, mill-villaġġ ta’ Bathsaida jew Kafarnaw.  Hemm xhieda biżżejjed li jaħsbu li sew Pietru kif ukoll ħuh Indri, kienu segwaċi ta’ Ġwanni l-Battista u għalhekk kienu ppreparati bil-miġja tal-Messija fosthom.  Wara l-mewt tas-Salvatur, huwa wera l-primat tiegħu fost l-Appostli bil-kuraġġ kollu u b’sagrifiċju ta’ saħħtu.
 
Fuq kollox Kristu sejjaħlu “il-Blata” li fuqu kellha tinbena l-Knisja u kellu jkun l-inspirazzjoni għall-oħrajn.  Huwa minnu li ċaħad lil Kristu tliet darbiet fil-lejl li Ġuda ttradieh, iżda wara pattiha tant li sar l-Isqof ta’ Ruma, martri u fl-aħħar sar “Gwardjan taċ-Ċwievet tal-Ġenna.”
 
L-ewwel li San Pietru huwa msemmi fil-Vanġelu, meta Kristu kien miexi fix-xatt tal-baħar tal-Galilea, u sejjaħ lil Xmun Pietru u lil ħuh Indri, meta qallhom:  “Ejjew miegħi u nagħmilkom sajjieda ta’ l-erwieħ”, ħallew kollox u marru warajh.  Flimkien ma’ appostli oħra, huwa assista għal diversi mirakli li Kristu għamel, fosthom il-fejqan ta’ omm il-mara tiegħu, it-tkattir tal-ħobż, Kristu jimxi fuq l-ilma, it-trasfigurazzjoni fuq it-Tabor, u ħafna, ħafna oħrajn.  Fil-jiem li għamel ma’ Kristu, huwa dejjem qagħad jisma’, jistaqsi, jitgħallem, jinnota u anke xi drabi naqsitu l-fidi, imma fl-aħħar kien mibni sew għall-missjoni tiegħu.
 
Matul it-tliet snin missjoni tiegħu fost l-appostli, Kristu għamel bosta stqarrijiet fuq Pietru quddiem ħutu l-appostli.  Meta Ġesu staqsa,“Min jgħidu n-nies li jien?”, huwa dar fuq Xmun Pietru u staqsieh, “Imma int min tgħid li jien?” U Xmun Pietru wieġbu,”Inti Kristu l-Iben t’Alla l-Ħaj.”  Hawnhekk Kristu għamel din id-dikjarazzjoni fuq Pietru, “Inti Pietru, u fuq din il-blata jien nibni l-Knisja tiegħi u l-bibien ta’ l-infern ma jkunux jistgħu għaliha.”  Fl-ilsien Aramajk, li Kristu u l-appostli kienu jitkellmu biha, il-kelma użata kienet “kefa” li tfisser blata.
 
U fl-aħħar ċena Pietru stqarr li huwa lest li jmur il-ħabs jew jieħu l-mewt għalih, imma Kristu kontra qalbu qallu li f’dak il-lejl kellu jiċħdu tliet darbiet.  Wara li Kristu rxoxta ġiegħel lil Pietru jistqarr tliet darbiet jgħid li jħobbu u spiċċa jistqarrlu meta qallu, “Ħu ħsieb in-nagħaġ tiegħi.”  Minn hemm ‘il quddiem huwa għaraf ir-responsabbilità tiegħu bħala l-Kap ta’ l-Appostli, tant li kien hu li ħatar l-appostlu minflok Ġuda, kien hu li għamel l-ewwel miraklu tal-magħtub, kien hu li mexxa lil ħutu l-appostli matul il-persekuzzjoni li kellhom wara l-mewt ta’ Kristu.  Darbtejn kien arrestat fejn darba minnhom kien meħlus mill-anġlu tal-Mulej.  Huwa ppriedka f’bosta postijiet qabel ma mar Ruma, u f’diversi okkażjonijiet fejjaq u kkonverta bosta segwaċi tiegħu.  Tant kienet kibret il-fama tiegħu li ħattruh bħala l-Isqof ta’ Antijokja.
 
Huwa magħruf li San Pietru ħa l-martirju tiegħu fir-renju ta’ Neruni, fl-istess sena li San Pawl ġie maqtul ukoll.  Kien imsallab fuq salib rasu ‘l isfel minħabba li ħassu li ma kienx dehen li jmut kif miet l-Imgħallem tiegħu.  L-uniċi kitbiet li kiteb huma ż-żewġ ittri li kiteb f’Ruma lill-insara ta’ l-Asja Minuri.
 
Sejbiet Arkeoloġiċi
 
L-aħħar sejbiet arkeoloġiċi li saru fl-1939, eżattament taħt l-altar maġġur tal-bażilika ta’ San Pietru f Ruma, instab il-qabar ta’ San Pietru nnifsu, kif stqar il-Papa Piju XII fl-egħluq tas-Sena Mqaddsa fl-1950.  Barra minn hekk il-Papa Pawlu VI, fis-26 ta’ Ġunju 1968, f’udjenza li kellu fil-bażilika stqarr li wara iżjed minn kwart ta’ seklu studji minn xjentisti u diversi awtoritajiet oħra, ġie stabbilit li l-fdalijiet li nstabu fil-qabar taħt l-altar maġġur tal-bażilika m’huma ta’ ħadd ħlief ta’ San Pietru.
 
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Għaqda Armar San Pietru, Birżebbuġa

Għaqda Armar San Pietru, Birżebbuġa

Għaqda Piroteknika 22 ta' Frar, Birżebbuġa, Malta

22 February Pirotechnic Society, Birżebbuġa, Malta

San Gorg Megalomartri, Birzebbuga .::+::. Blog

Just another WordPress.com weblog

Mater Dolorosa ::: L-ewwel Titular ta' Birżebbuġa

Il-Ġimgħa Mqaddsa f'Birżebbuġa

iljuni

PARTITARJI LJUNI - Soċjeta Filarmonika San Pietru, Banda Birżebbuġa A.D. 1990

Birzebbuga Symphonic Band A.D. 1990, Malta.

Birzebbuga Symphonic Band A.D. 1990, Malta.

%d bloggers like this: