Skip to content

L-Ewwel Għasar

 

 

PRIMI VESPRI SOLENNI

L-EWWEL GĦASAR

GĦALL-FESTA TITULARI TA’ L-APPOSTLU MISSIERNA

SAN PIETRU FIL-KTAJJEN

BIRŻEBBUĠA

 

stampa

caption

 

 

 

V. 

Deus in adjutórium meum inténde.

V. 

O Alla ejja eħlisni.

R.

Dómine ad adjuvándum me festína.

R. 

Mulej fittex għinni.

V.

Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. 

V. 

Glorja lill-Missier, u  lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu.

R.

Sicut erat in princípio, et nunc, et semper,
et in sæcula sæculórum.  Amen.  Allelúja.

R. 

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, għal dejjem ta’ dejjem.  Amen.  Hallelujah.

 

 

Hymnus

Innu

Exsultet orbis gaudiis,
Cælum resultet laudibus:
Petri glóriam
Tellus et astra concinunt.

Vos, sæculórum judices,
Et vera mundi lúmina,
Votis precámur cordium :
Audíte voces supplicum.

Qui templa cæli clauditis
Serasque verbo solvitis,
Nos a reatu noxios
Solvi jubete, quæsumus.

Præcepta quorum protinus
Languor salusque sentiunt,
Sanate mentes languidas,
Augete nos virtútibus :

Ut, cum redíbit arbiter
In fine Christus sæculi,
Nos sempiterni gaudii
Concedat esse compotes.

* Patri, simulque Fílio,
Tibique, Sancte Spíritus,
Sicut fuit, sit jugiter
Sæclum per omne gloria.  Amen

Fis-smewwiet il-Għana jidwi
taqbeż l-art bil-ferħ mimlija;
f’dan il-jum ta’ festa l-Knisja

tweġġaħ bit-tifħir lil Pietru.

Int, l-imħallef ta’ did-dinja,
dawwalt l-art bit-tagħlim tiegħek;
b’qalbna kollha lejk induru;
agħti widen għat-talb tagħna.

B’kelma tiegħek tħoll u torbot
bħalma fl-art ukoll fis-sema;
bi tjubitek int ħoll lilna
minn kull rabta ta’ dnubietna.

B’ordni tiegħek terġa’ s-saħħa
bil-fejqan tal-morda kollha
fejjaq, Pietru, l-mard ta’ ruħna:
rodd il-qawwa fejn hu dgħajjef.

Biex kif fl-aħħar Kristu Mħallef
jiġi jagħmel ħaqq mid-dinja,
isejħilna ħdejh biex miegħu
niksbu l-wirt fil-ferħ tas-saltna.

B’wiċċna fl-art insebbħu ‘l Alla
għaliex bik huwa jwasslilna
kull tagħlim ta’ l-Evanġelju
fit-triq tagħna lejn is-sema.  Amen

 

 

Ant.  1

Herodes rex * appósuit ut apprehénderet et Petrum; quem, cum apprehendísset, misit in carcerem, volens post Pascha producere eum pópulo.

Ant.  1

Is-Sultan Erodi qatagħha li jaqbad lil Pietru ukoll; meta arrestah, tefgħu l-ħabs bil-ħsieb li, wara l-Għid, iressqu quddiem il-poplu.

 

 

Psalmus 109.  Dixit Dóminus

Salm 109 (110), l-5.7

DIXIT Dóminus Dómino meo: * Sede a dextris meis: Donec ponam inimícos tuos, * scabéllum pedum tuórum.
2  Virgam virtútis tuæ emíttet Dóminus ex Sion: * domináre in médio inimicórum tuórum.
3  Tecum princípium in die virtútis tuæ in splendóribus sanctórum: * ex útero ante lucíferum génui te.
4  Jurávit Dóminus, et non pœnitébit eum: * Tu es sacérdos in ætérnum secúndum órdinem Melchísedech.
5  Dóminus a dextris tuis, * confrégit in die iræ suæ reges.
6  Judicábit in natiónibus, implébit ruínas: * conquassábit cápita in terra multórum.
7  De torrénte in via bibet: * proptérea exaltábit caput.

Il-kelma tal-Mulej lil Sidi: * “Oqgħod fuq il-lemin tiegħi, sa ma nqiegħed l-għedewwa tiegħek * mirfes taħt riġlejk.”
2  Ix-xettru tal-qawwa tiegħek jibgħat il-Mulej minn Sijon: * aħkem f’nofs l-għedewwa tiegħek.
3  Tiegħek is-setgħa sa minn twelidek fuq l-għoljiet imqaddsa, * sa minn qabel is-sebħ bħan-nida jien nissiltek.
4  Ħalef il-Mulej, u ma jisgħobx bih: * “Inti qassis għal dejjem bħal Melkisedek!”
5  Sidi fuq il-leminija tiegħek, * jidrob is-slaten f’jum il-qilla tiegħu.
6  Jagħmel ħaqq mill-ġnus, jimla kullimkien mejtin, * jisħaq ir-rjus fuq medda art kbira.

7
  Mill-wied jixrob fi triqtu, * għalhekk jerfa’ ‘l fuq rasu.

 

 

Ant.  1

Herodes rex * appósuit ut apprehénderet et Petrum; quem, cum apprehendísset, misit in carcerem, volens post Pascha producere eum pópulo.

Ant.  1

Is-Sultan Erodi qatagħha li jaqbad lil Pietru ukoll; meta arrestah, tefgħu l-ħabs bil-ħsieb li, wara l-Għid, iressqu quddiem il-poplu.

Ant.  2

Petrus quidem * servabátur in carcere ; orátio autem fiebat sine intermissióne ab Ecclésia ad Deum pro eo.

Ant.  2

Pietru meta kien arrestat fil-ħabs bil-għassa miegħu; fl-istess ħin, il-knisja kienet qiegħda titlob ‘l Alla għalih bil-ħeġġa.

 

 

Psalmus 110.  Confitebor

Salm 110 (111)

 

 

CONFITÉBOR tibi, Dómine, in toto corde meo: * in consílio justórum, et congregatióne.
2  Magna ópera Dómini: * exquisíta in omnes voluntátes ejus.
3  Conféssio et magnificéntia opus ejus: * et justítia ejus manet in sæculum sæculi.
4  Memóriam fecit mirabílium suórum, miséricors et miserátor Dóminus: * escam dedit timéntibus se.
5  Memor erit in sæculum testaménti sui: * virtútem óperum suórum annuntiábit pópulo suo:
6  Ut det illis hereditátem géntium: * ópera mánuum ejus véritas, et judícium.
7  Fidélia ómnia mandáta ejus: confirmáta in sæculum sæculi, * facta in veritáte et æquitáte.
8  Redemptiónem misit pópulo suo: * mandávit in ætérnum testaméntum suum.
9  (fit reveréntia) Sanctum, et terríbile nomen ejus: * inítium sapiéntiæ timor Dómini.
10  Intelléctus bonus ómnibus faciéntibus eum: * laudátio ejus manet in sæculum sæculi.

Ħa nfaħħar il-Mulej b’qalbi kollha * fil-laqgħa tan-nies sewwa u fil-miġemgħa.
2  Kbar huma l-għemejjel tal-Mulej; * jiflihom kull min jitgħaxxaq bihom.
Ġmiel u kobor fil-għamil tiegħu, * u s-sewwa tiegħu jibqa’ għala dejjem.
4  Għamel għeġubijietu li jibqgħu jitfakkru; * ħanin u ta’ qalb tajba l-Mulej.
5  Ta l-ikel lil min għandu l-beżgħa tiegħu; * jiftakar għal dejjem fil-għaqda tiegħu.
6  Il-qawwa ta’ għamilu Hu wera lill-poplu tiegħu; * billu tahom wirt il-ġnus.
7  Għamil idejh is-sewwa u l-ħaqq; * qatt ma jitbiddlu liġijietu,
8  mwettqin għal dejjem ta’ dejjem, * magħmulin bis-sewwa u bil-ħaqq.
9  Bagħat il-fidwa lill-poplu tiegħu; * waqqaf għal dejjem l-għaqda tiegħu; * qaddis u tal-biża’ hu l-isem tiegħu.
10  L-aqwa għerf hu l-beżgħa tal-Mulej; * fehma tajba għandhom dawk li jagħmluha.  * It-tifħir tiegħu jdum għal dejjem.

 

 

Ant.  2

Petrus quidem * servabátur in carcere ; orátio autem fiebat sine intermissióne ab Ecclésia ad Deum pro eo.

Ant.  2

Pietru meta kien arrestat fil-ħabs bil-għassa miegħu; fl-istess ħin, il-knisja kienet qiegħda titlob ‘l Alla għalih bil-ħeġġa.

Ant.  3

Misit Dóminus * Angelum suum, et liberávit me de manu Herodis, allelúja.

Ant.  3

Il-Mulej bagħat l-anġlu tiegħu u ħelisni minn id Erodi.

 

 

Psalmus 112.  Laudáte, púeri

Salm 112 (113)

LAUDÁTE, púeri, Dóminum: * laudáte nomen Dómini.
2  (fit reveréntia) Sit nomen Dómini benedíctum, * ex hoc nunc, et usque in sæculum.
3  A solis ortu usque ad occásum, * laudábile nomen Dómini.
4  Excélsus super omnes gentes Dóminus, * et super cælos glória ejus.
5  Quis sicut Dóminus, Deus noster, qui in altis hábitat, * et humília réspicit in cælo et in terra?
6  Súscitans a terra ínopem, * et de stércore érigens páuperem:
7  Ut cóllocet eum cum princípibus, * cum princípibus pópuli sui.
8  Qui habitáre facit stérilem in domo, * matrem filiórum lætántem.

Faħħru ja qaddejja tal-Mulej, * faħħru isem il-Mulej.
2  Ikun isem il-Mulej imbierek, * minn issa u għal dejjem.
3  Minn tlugħ ix-xemx sa nżulha * jitfaħħar isem il-Mulej.
4  Għoli fuq il-ġnus kollha l-Mulej; * fuq is-smewwiet is-sebħ tiegħu.
5  Min hu bħall-Mulej, Alla tagħna, * li qiegħed fil-għoli, u ‘l isfel iħares fis-sema u fl-art?
6  Hu jqajjem l-imsjken mit-trab, * u mill-miżbla jerfa’ l-fqir,
7  biex iqiegħdu mal-kbarat, * mal-kbarat tal-poplu tiegħu.
8  Jagħti tgħammar il-mara bla tfal f’darha, * omm ferħana ta’ wliedha.

 

 

 

Ant.  3

Misit Dóminus * Angelum suum, et liberávit me de manu Herodis, allelúja.

Ant.  3

Il-Mulej bagħat l-anġlu tiegħu u ħelisni minn id Erodi.

 

 

Capitulum Act. 12. l-3. (ex Propio Sanctorum)

Kapitlu Atti. 12. l-3

Misit Herodes rex manus ut affligeret quosdam de Ecclésia.  Occidit autem Jacobum, fratrem Joánnis, gládio.  Videns autem quia placeret Judæis, appósuit ut apprehénderet et Petrum.

Dik il-ħabta tefa’ s-sultan Erodi idejh fuq x’uħud tal-Knisja biex jaħqarhom.  Qered lil Ġakbu, ħu Ġwanni bis-sejf.  Meta ra li dan għoġobhom il-Lhud, qabad ukoll lil Pietru.

R.

Deo grátias.

R. 

Inroddu ħajr lil Alla.

 

 

Responsorius

Responsorju

V.

Tu es Petrus.

V.

Inti Pietru

R.

Et super hanc petram ædificábo Ecclésiam meam.

R. 

U fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi.

 

 

Ad Magnificat Ant.

Tu es pastor óvium, * Princeps Apostolórum, tibi traditæ sunt claves regni cælórum.

Ad Magnificat Ant.

Inti r-Ragħaj ta-Nagħaġ, * Il-Prinċep ta’ l-Appostli, Lilek ingħataw l-imfietaħ tas-smewwiet.

 

 

Magnificat

Magnificat

MAGNIFICAT : * ánima mea Dóminum.
2  Et exsultávit spíritus meus: * in Deo, salutári meo.
3  Quia respéxit humilitátem ancíllæ suæ: * ecce enim ex hoc beátam me dicent omnes generatiónes.
4  Quia fecit mihi magna, qui potens est: * (Fit reveréntia) et sanctum nomen ejus.
5  Et misericórdia ejus, a progénie in progénies: * timéntibus eum.
6  Fecit poténtiam in bráchio suo: * dispérsit supérbos mente cordis sui.
7  Depósuit poténtes de sede: * et exaltávit húmiles.
8  Esuriéntes implévit bonis: * et dívites dimísit inánes.
9  Suscépit Israël púerum suum: * recordátus misericórdiæ suæ.
10  Sicut locútus est ad patres nostros: * Abraham, et sémini ejus in sæcula.
11  Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
12  Sicut erat in princípio, et nunc, et semper,  *  et in sæcula sæculórum.  Amen.

Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, * u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi.
Għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu, * Iva, minn issa ‘l quddiem kull nisel jibda jsejjaħli ħienja.
Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar, * Qaddis hu l-isem tiegħu.
Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien * fuq dawk li jibżgħu minnu.
Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, * xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom.
Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom * u għolla ċ-ċkejknin.
Mela b’kull ġid lil kull min hu bil-ġuħ, * u l-għonja bagħthom ‘il barra b’xejn.
Ħa ħsieb Israel, qaddej tiegħu, * għax ftakar fil-ħniena tiegħu.
10  Bħal ma wiegħed lill-missirijietna, * b’risq Abraham u nislu għal dejjem.
11  Glorja lill-Missier u lill-Iben, * u lill-Ispirtu s-Santu.
12  Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, * u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem.  Amen.

 

 

Ad Magnificat Ant.

Tu es pastor óvium, * Princeps Apostolórum, tibi traditæ sunt claves regni cælórum.

Ad Magnificat Ant.

Inti r-Ragħaj ta-Nagħaġ, * Il-Prinċep ta’ l-Appostli, Lilek ingħataw l-imfietaħ tas-smewwiet.

 

 

Preces

Preċi

.

Ħuti għeżież, aħna, li nbnejna fuq is-sisien ta’ l-Appostli, nitolbu lil Alla, il-Missier li jista’ kollox, għall-poplu qaddis tiegħu, u ngħidulu:
Mulej ftakar fil-poplu tiegħek.

Missier, int ridt li Ibnek iqum mill-imwiet u jidher l-ewwel lill-Appostli:
–     agħmel li nkunu xhud tiegħu sa truf l-art.

Int bgħatt lil Ibnek fid-dinja biex ixandar il-bxara t-tajba lill-fqar.
–     agħmel li aħna nwasslu l-Evanġelju lill-ħlejjaq kollha.

Int bgħattilna lil Ibnek biex jiżra’ fina l-kelma tiegħek:
–     agħtina li, wara t-taħbit tagħna biex niżirgħu l-kelma, niġbru l-frott tagħha bil-ferħ.

Int bgħatt lil Ibnek biex b’demmu jerġa’ jħabbeb lid-dinja miegħek:
–     għinna biex naħdmu lkoll id f’id għal din il-ħbiberija.

Int qegħidt lil Ibnek fil-leminija tiegħek fis-sema:
–     daħħal lil ħutna mejtin fil-hena tas-saltna tiegħek.

 

 

Pater Noster

Missierna

Pater noster, quī es in caelis
Sānctificētur nōmen tuum;
Adveniat regnum tuum.
Fīat voluntās tua
Sīcut in caelō et in terrā
Pānem nostrum cotīdiānum dā nōbīs hodiē.
Et dīmittē nōbīs dēbita nostra,
Sīcut et nōs dīmittimus dēbitōribus nostrīs.
Et nē nōs indūcās in tentātiōnem;

Sed līberā nōs ā malō.
Amen.

Missierna li inti fis-Smewwiet
jitqaddes Ismek tiġi Saltnatek
Ikun li trid Int
Hekk fis-Sema
Kif ukoll fl-Art
Ħobżna ta’ kuljum agħtina llum
aħfrilna dnubietna
kif aħna naħfru
‘l min hu ħati għalina
la ddaħħalniex fit-tiġrib
iżda eħlisna mid-deni.
Amen

 

 

Oremus

Talba

Deus, qui beátum Petrum Apostolum, a vinculis absolutum, illæsum abire fecísti : nostrórum, quæsumus, absolve víncula peccatórum ; et ómnia mala a nobis propitiátus exclude.  Per Dóminum nostrum.

.

 

 

Benedictio et Dimissio

Benedizzjoni Finali

V.

Dominus Vobiscum

V.

Il-Mulej Magħkom

R.

Et cum spíritu tuo.

R. 

U miegħek ukoll.

V.

Benedícat vos omnípotens Deus, Pater et Filius + et Spíritus Sanctus.

V.

Iberikkom Alla li jista’ kollox, il-Missier, u l-Iben + u l-Ispirtu s-Santu.

R.

Amen

R. 

Amen

V.

.

V.

Inbierku lill-Mulej.

R.

Deo gratias

R. 

Inroddu ħajr lil Alla.

 

 

 

Kif jintemm l-Ewwel Għasar jingħata bidu għall-Barka Sagramentali

 
   
Hymnus Eucharisticus
(Pange Lingua, Ave Verum, O Salutaris Ostia, Panis Angelicus)

Innu Ewkaristiku
(Pange Lingua, Ave Verum, O Salutaris Ostia, Panis Angelicus)

PANGE LINGUA gloriosi
Corporis mysterium,
Sanguinisque pretiosi,
Quem in mundi pretium
Fructus ventris generosi,
Rex effudit gentium.
Nobis datus, nobis natus
Ex intacta Virgine
Et in mundo conversatus,
Sparso verbi semine,
Sui moras incolatus
Miro clausit ordine.
In supremae nocte cenae
Recum bens cum fratribus,
Observata lege plene
Cibis in legalibus,
Cibum turbae duodenae
Se dat suis manibus

Verbum caro, panem verum
Verbo carnem efficit:
Fitque sanguis Christi merum,
Et si sensus deficit,
Ad firmandum cor sincerum
Sola fides sufficit.

Agħti lsien l-ogħla foħrija
għax jifdina b’ġismu ried
u għalina jxerred demmu
dak li jsaltan fis-smewwiet;
demm imnissel ġewwa l-maqdes
ta’ ġuf l-omm ta’ l-ommijiet.
Lilna mogħti lilna mwieled
Minn omm xebba bla mittiefsa
Hu bħal bniedem għoġbu jgħammar,
Jiżra’ s-sewwa fina ried;
Sakemm fl-aħħar ħajtu fostna
Temm fost l-ogħla għeġubijiet.Tul il-lejl ta’ l-aħħar ċena
Qagħad flimkien mal-magħżulin;
Magħhom kiel biex radd l-għemejjel
Skond il-liġi mitlubin.
Lilu nnifsu, imbagħ’d tahom jieklu
Lit-tnax miegħu miġburin.

Hekk bil-kliem tal-kelma bniedem
Il-ħobż veru ġismu sar,
U l-inbid inbidel f’demmu;
Dawl imgħotti wara star,
Li biex jifhmu moħħ il-bniedem
Mit-twemmin ma jsibx aħjar.

   

Qari mill-vangelu b’rabta ma’ l-Ewkaristija

Qari mill-vangelu b’rabta ma’ l-Ewkaristija
   

 

 

Tantum Ergo

Dal-misteru Għarkubbtejna

Tantum ergo Sacramentum
veneremur cernui:
et antiquum documentum
novo cedat ritui:
praestet fides supplementum
sensuum defectui.
Genitori, Genitoque
laus et iubilatio,
salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio:
procedenti ab utroque
compar sit laudatio.Amen.
Dal-misteru għarkubbtejna
Ejjew mela naduraw
U quddiem ir-riti ġodda
Suriet qodma jispiċċaw;
Bit-twemmin ġo qalbna nħossu
Dak li s-sensi le jaraw.

Lill-Missier inroddu, u ‘l Iben
B’qalbna kollha kull tifħir
Lejhom mat-tberik ta’ qalbna,
Imħabbitna ‘il fuq ittir;
Lill-Ispirtu li ġej minnhom
Ħajr ukoll, xejn inqas kbir.
Amen.

 

 

Oremus

Talba

Deus, qui nobis sub Sacramento mirabili Passionis tuae memoriam reliquisti; tribue quaesumus, ita nos Corporis et Sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iugiter sentiamus. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen

O Alla li f’dan is-sagrament ta’ l-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek; agħtina, nitolbuk, li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-demm tiegħek, hekk li nħossu bla heda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. Amen.

   

 

Tingħata l-Barka Sagramentali

 

   
Oremus Ikun Imbierek Alla

 

 

 

 

?

Ikun imbierek Alla.
Imbierek l-Isem Imqaddes tiegħu.
Imbierek Ġesú Kristu, veru Alla u veru bniedem.
Imbierek l-Isem ta’ Ġesú .
Imbierka l-Qalb Imqaddsa tiegħu.
Imbierek id-Demm għażiż tiegħu.
Imbierek Ġesú fis-Santissmu Sagrament ta’ l-artal.
Imbierek l-Ispirtu s-Santu Paraklitu.
Imbierka l-kbira Omma alla, Marija Santissma.
Imbierka l-Imqaddsa u Immakulta Kunċizzjoni tagħha.
Imbierek it-Tlugħ glorjuż tagħha fis-sema.
Imbierek l-Isem ta’ Marija, Verġni u Omm.
Imbierek San Ġużepp, għarus kastissmu tagħha.
Imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.
   
Psalmus 116 et antifon Salm 116 (117) u Antifona

Ant.

Adoremvs in aeternvm, Sanctissimvm, Sacramentvm

Ant.

Naduraw għal dejjem is-sagrament l-iżjed qaddis.

Psalmus 116

Laudate Dominum omnes gentes laudate eum, omnes populi
Quoniam confirmata est super nos misericordia eius et veritas Domini manet in aeternum.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper.
Et in saecula saeculorum. Amen

Salm 116

Faħħru l-Mulej, intom ġnus kollha, *
sebbħuh, popli kollha.
Għax kbira hi t-tjieba tiegħu magħna, *
il-fedeltà tal-Mulej tibqa’ għal dejjem.

Glorja lill-Missier, u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu.
Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Amen.

Ant.

Adoremvs in aeternvm, Sanctissimvm, Sacramentvm

Ant.

Naduraw għal dejjem is-sagrament l-iżjed qaddis.

   
Ave Maria

Sliema

Ave Maria gratia plena
Dominus tecum benedicta tu
in mulieribus et benedictus
fructus ventris tui Jesus.
Sancta MariaMater Dei ora pro nobis,
nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae.  Amen.
Sliema għalik, Marija, bil-grazzja mimlija.
Il-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa,
u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesù.
Qaddisa Marija,
Omm Alla, itlob għalina, midinbin,
issa, u fis-siegħa tal-mewt tagħna.
Amen
   
 

Wara li jirriponi, iċ-Ċelebrant jidħol proċessjonalment ġewwa fis-sagristija waqt il-kant ta’
l-Innu Popolari lil San Pietru.

 
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Għaqda Armar San Pietru, Birżebbuġa

Għaqda Armar San Pietru, Birżebbuġa

Għaqda Piroteknika 22 ta' Frar, Birżebbuġa, Malta

22 February Pirotechnic Society, Birżebbuġa, Malta

San Gorg Megalomartri, Birzebbuga .::+::. Blog

Just another WordPress.com weblog

Mater Dolorosa ::: L-ewwel Titular ta' Birżebbuġa

Il-Ġimgħa Mqaddsa f'Birżebbuġa

iljuni

PARTITARJI LJUNI - Soċjeta Filarmonika San Pietru, Banda Birżebbuġa A.D. 1990

Birzebbuga Symphonic Band A.D. 1990, Malta.

Birzebbuga Symphonic Band A.D. 1990, Malta.

%d bloggers like this: