Skip to content

It-Tieni Għasar tal-Festa ta’ San Pietru Fil-Ktajjen f’Birżebbuġa

 

 

SEKONDI VESPRI SOLENNI

IT-TIENI GĦASAR

GĦALL-FESTA TITULARI TA’ L-APPOSTLU MISSIERNA

SAN PIETRU FIL-KTAJJEN

BIRŻEBBUĠA

 

stampa

caption

 

 ,

 ,

V. 

Deus in adjutórium meum inténde.

V. 

O Alla ejja eħlisni.

R.

Dómine ad adjuvándum me festína.

R. 

Mulej fittex għinni.

V.

Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. 

V. 

Glorja lill-Missier, u  lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu.

R.

Sicut erat in princípio, et nunc, et semper,
et in sæcula sæculórum.  Amen.  Allelúja.

R. 

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, għal dejjem ta’ dejjem.  Amen.  Hallelujah.

 

 

Hymnus

,

Innu

,

Exsultet orbis gaudiis,
Cælum resultet laudibus:
Petri glóriam
Tellus et astra concinunt.

Vos, sæculórum judices,
Et vera mundi lúmina,
Votis precámur cordium :
Audíte voces supplicum.

Qui templa cæli clauditis
Serasque verbo solvitis,
Nos a reatu noxios
Solvi jubete, quæsumus.

Præcepta quorum protinus
Languor salusque sentiunt,
Sanate mentes languidas,
Augete nos virtútibus :

Ut, cum redíbit arbiter
In fine Christus sæculi,
Nos sempiterni gaudii
Concedat esse compotes.

* Patri, simulque Fílio,
Tibique, Sancte Spíritus,
Sicut fuit, sit jugiter
Sæclum per omne gloria.  Amen

Fis-smewwiet il-Għana jidwi
taqbeż l-art bil-ferħ mimlija;
f’dan il-jum ta’ festa l-Knisja

tweġġaħ bit-tifħir lil Pietru.

Int, l-imħallef ta’ did-dinja,
dawwalt l-art bit-tagħlim tiegħek;
b’qalbna kollha lejk induru;
agħti widen għat-talb tagħna.

B’kelma tiegħek tħoll u torbot
bħalma fl-art ukoll fis-sema;
bi tjubitek int ħoll lilna
minn kull rabta ta’ dnubietna.

B’ordni tiegħek terġa’ s-saħħa
bil-fejqan tal-morda kollha
fejjaq, Pietru, l-mard ta’ ruħna:
rodd il-qawwa fejn hu dgħajjef.

Biex kif fl-aħħar Kristu Mħallef
jiġi jagħmel ħaqq mid-dinja,
isejħilna ħdejh biex miegħu
niksbu l-wirt fil-ferħ tas-saltna.

B’wiċċna fl-art insebbħu ‘l Alla
għaliex bik huwa jwasslilna
kull tagħlim ta’ l-Evanġelju
fit-triq tagħna lejn is-sema.  Amen

 

 

Ant.  1

Herodes rex * appósuit ut apprehénderet et Petrum; quem, cum apprehendísset, misit in carcerem, volens post Pascha producere eum pópulo.

Ant.  1

Is-Sultan Erodi qatagħha li jaqbad lil Pietru ukoll; meta arrestah, tefgħu l-ħabs bil-ħsieb li, wara l-Għid, iressqu quddiem il-poplu.

 

 

Psalmus 115.  Credidi

,

Salm 115 (116). Fiduċja sħiħa fil-Mulej

,

Credidi, propter quod locútus sum: * ego autem humiliátus sum nimis.
2  Ego dixi in excéssu meo: * Omnis homo mendax.
3  Quid retríbuam Dómino, * pro ómnibus, quæ retríbuit mihi?
4  Cálicem salutáris accípiam: * et nomen Dómini invocábo.
5  Vota mea Dómino reddam coram omni pópulo ejus: * pretiósa in conspéctu Dómini mors sanctórum ejus:
6  O Dómine, quia ego servus tuus: * ego servus tuus, et fílius ancíllæ tuæ.
7  Dirupísti víncula mea: * tibi sacrificábo hóstiam laudis, et nomen Dómini invocábo.
8  Vota mea Dómino reddam in conspéctu omnis pópuli ejus: * in átriis domus Dómini, in médio tui, Jerúsalem.
Nħobb il-Mulej, għax sama’ leħen it-tħannin tiegħi;
2 Għaliex hu tani widen fil-jum li fih sejjaħtlu.
3 Il-ħbula tal-mewt dawwruni, l-irbit ta’ l-Imwiet ħakimni; fin-niket u l-hemm sibt ruħi.
4 Imma isem il-Mulej sejjaħt: “Mulej, nitolbok, salvani?”
5 Ħanin il-Mulej, u ġust; twajjeb hu Alla tagħna.
6 Iħares id-dgħajfa l-Mulej; jien kont magħkus, u hu ħelisni.
7 Erġa’, ruħ tiegħi, għall-mistrieħ tiegħek, għax il-Mulej għamillek il-ġid.
8 Għax mill-mewt ħelisli ‘l ħajti, lil għajnejja mid-dmugħ u ‘l riġlejja mit-tfixkil.
9 Jien nimxi quddiem il-Mulej f’art il-ħajjin.
10 Bqajt nemmen, mqar meta għedt: “Jiena mdejjaq ħafna?”
11 Jien għedt fin-niket tiegħi: “Qarrieq hu kull bniedem.”
12 Xi nrodd lill-Mulej għall-ġid kollu li għamel miegħi?
13 Ngħolli l-kalċi tas-salvazzjoni, u isem il-Mulej insejjaħ.
14 Ntemm lill-Mulej il-wegħdiet tiegħi, quddiem il-poplu tiegħu kollu.
15 Għażiża f’għajnejn il-Mulej hi l-mewt tal-ħbieb tiegħu.
16 Iva, Mulej, jien qaddej tiegħek, jien qaddej tiegħek, bin il-qaddejja tiegħek. Int ħallejtli l-irbit tiegħi.
17 Lilek noffri sagrifiċċju ta’ radd il-ħajr, u isem il-Mulej insejjaħ.
18 Ntemm lill-Mulej il-wegħdiet tiegħi, quddiem il-poplu tiegħu kollu,
19 fil-btieħi ta’ dar il-Mulej, ġo nofsok, Ġerusalemm! Hallelujah!

 

 

Ant.  1

Herodes rex * appósuit ut apprehénderet et Petrum; quem, cum apprehendísset, misit in carcerem, volens post Pascha producere eum pópulo.

Ant.  1

Is-Sultan Erodi qatagħha li jaqbad lil Pietru ukoll; meta arrestah, tefgħu l-ħabs bil-ħsieb li, wara l-Għid, iressqu quddiem il-poplu.

Ant.  2

Petrus quidem * servabátur in carcere ; orátio autem fiebat sine intermissióne ab Ecclésia ad Deum pro eo.

Ant.  2

Pietru meta kien arrestat fil-ħabs bil-għassa miegħu; fl-istess ħin, il-knisja kienet qiegħda titlob ‘l Alla għalih bil-ħeġġa.

 

 

Psalmus 112.  Laudáte, púeri

,

Salm 112 (113)

,

LAUDÁTE, púeri, Dóminum: * laudáte nomen Dómini.
2  (fit reveréntia) Sit nomen Dómini benedíctum, * ex hoc nunc, et usque in sæculum.
3  A solis ortu usque ad occásum, * laudábile nomen Dómini.
4  Excélsus super omnes gentes Dóminus, * et super cælos glória ejus.
5  Quis sicut Dóminus, Deus noster, qui in altis hábitat, * et humília réspicit in cælo et in terra?
6  Súscitans a terra ínopem, * et de stércore érigens páuperem:
7  Ut cóllocet eum cum princípibus, * cum princípibus pópuli sui.
8  Qui habitáre facit stérilem in domo, * matrem filiórum lætántem.

Faħħru ja qaddejja tal-Mulej, * faħħru isem il-Mulej.
2  Ikun isem il-Mulej imbierek, * minn issa u għal dejjem.
3  Minn tlugħ ix-xemx sa nżulha * jitfaħħar isem il-Mulej.
4  Għoli fuq il-ġnus kollha l-Mulej; * fuq is-smewwiet is-sebħ tiegħu.
5  Min hu bħall-Mulej, Alla tagħna, * li qiegħed fil-għoli, u ‘l isfel iħares fis-sema u fl-art?
6  Hu jqajjem l-imsjken mit-trab, * u mill-miżbla jerfa’ l-fqir,
7  biex iqiegħdu mal-kbarat, * mal-kbarat tal-poplu tiegħu.
8  Jagħti tgħammar il-mara bla tfal f’darha, * omm ferħana ta’ wliedha.

 

 

Ant.  2

Petrus quidem * servabátur in carcere ; orátio autem fiebat sine intermissióne ab Ecclésia ad Deum pro eo.

Ant.  2

Pietru meta kien arrestat fil-ħabs bil-għassa miegħu; fl-istess ħin, il-knisja kienet qiegħda titlob ‘l Alla għalih bil-ħeġġa.

Ant.  3

Misit Dóminus * Angelum suum, et liberávit me de manu Herodis, allelúja.

Ant.  3

Il-Mulej bagħat l-anġlu tiegħu u ħelisni minn id Erodi.

 

 

Psalmus 125.  In Convertendo

,

Salm 125 (126).  Il-ferħ tal-Meħlusin.

,

In converténdo Dóminus captivitátem Sion: * facti sumus sicut consolati:
2  Tunc replétum est gáudio os nostrum: * et lingua nostra exsultatióne.
3  Tunc dicent inter Gentes: * Magnificávit Dóminus fácere cum eis.
4  Magnificávit Dóminus fácere nobíscum: * facti sumus lætantes.
5  Converte, Dómine, captivitátem nostram, * sicut torrens in austro.
6  Qui seminant in lácrimis, * in exsultatióne metent.
7  Euntes ibant et flebant, * mitténtes semina sua.
8  Veniéntes autem vénient cum exsultatióne, * portántes manipulos suos.

Għanja tat-Telgħat. Meta l-Mulej reġġa’ lura l-imjassra ta’ Sijon, konna qisna mitlufa f’ħolma;
2 mbagħad bid-daħk imtela fommna, u bl-għajat ta’ ferħ ilsienna. Mbagħad bdew jgħidu fost il-ġnus: “Kbir f’għemilu l-Mulej magħhom?”
3 Kbir f’għemilu l-Mulej magħna! U aħna bil-ferħ imtlejna.
4 Biddel, Mulej, xortina bħall-widien tan-Negeb!
5 Dawk li jiżirgħu fid-dmugħ jaħsdu bl-għana ta’ ferħ.
6 Huma u sejrin, imorru jibku, iġorru ż-żerriegħa għaż-żrigħ. Iżda huma u ġejjin lura, jiġu b’għana ta’ ferħ. iġorru l-qatet f’idejhom.
 

 

 

Ant.  3

Misit Dóminus * Angelum suum, et liberávit me de manu Herodis, allelúja.

Ant.  3

Il-Mulej bagħat l-anġlu tiegħu u ħelisni minn id Erodi.

 

 

Capitulum Act. 12. l-3. (ex Propio Sanctorum)

Kapitlu Atti. 12. l-3

Misit Herodes rex manus ut affligeret quosdam de Ecclésia.  Occidit autem Jacobum, fratrem Joánnis, gládio.  Videns autem quia placeret Judæis, appósuit ut apprehénderet et Petrum.

Dik il-ħabta tefa’ s-sultan Erodi idejh fuq x’uħud tal-Knisja biex jaħqarhom.  Qered lil Ġakbu, ħu Ġwanni bis-sejf.  Meta ra li dan għoġobhom il-Lhud, qabad ukoll lil Pietru.

R.

Deo grátias.

R. 

Inroddu ħajr lil Alla.

 

 

Responsorius

Responsorju

V.

Tu es Petrus.

V.

Inti Pietru

R.

Et super hanc petram ædificábo Ecclésiam meam.

R. 

U fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi.

 

 

Ad Magnificat Ant.

Solve, * jubénte Deo, terrárum, Petre, catenas, qui facis ut pateant cæléstia regna beátis.

,

Ad Magnificat Ant.

Solve, * jubénte Deo, terrárum, Petre, catenas, qui facis ut pateant cæléstia regna beátis.

,

 

 

Magnificat

,

Magnificat

,

MAGNIFICAT : * ánima mea Dóminum.
2  Et exsultávit spíritus meus: * in Deo, salutári meo.
3  Quia respéxit humilitátem ancíllæ suæ: * ecce enim ex hoc beátam me dicent omnes generatiónes.
4  Quia fecit mihi magna, qui potens est: * (Fit reveréntia) et sanctum nomen ejus.
5  Et misericórdia ejus, a progénie in progénies: * timéntibus eum.
6  Fecit poténtiam in bráchio suo: * dispérsit supérbos mente cordis sui.
7  Depósuit poténtes de sede: * et exaltávit húmiles.
8  Esuriéntes implévit bonis: * et dívites dimísit inánes.
9  Suscépit Israël púerum suum: * recordátus misericórdiæ suæ.
10  Sicut locútus est ad patres nostros: * Abraham, et sémini ejus in sæcula.
11  Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
12  Sicut erat in princípio, et nunc, et semper,  *  et in sæcula sæculórum.  Amen.

Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, * u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi.
Għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu, * Iva, minn issa ‘l quddiem kull nisel jibda jsejjaħli ħienja.
Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar, * Qaddis hu l-isem tiegħu.
Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien * fuq dawk li jibżgħu minnu.
Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, * xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom.
Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom * u għolla ċ-ċkejknin.
Mela b’kull ġid lil kull min hu bil-ġuħ, * u l-għonja bagħthom ‘il barra b’xejn.
Ħa ħsieb Israel, qaddej tiegħu, * għax ftakar fil-ħniena tiegħu.
10  Bħal ma wiegħed lill-missirijietna, * b’risq Abraham u nislu għal dejjem.
11  Glorja lill-Missier u lill-Iben, * u lill-Ispirtu s-Santu.
12  Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, * u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem.  Amen.

 

 

Ad Magnificat Ant.

Solve, * jubénte Deo, terrárum, Petre, catenas, qui facis ut pateant cæléstia regna beátis.

,

Ad Magnificat Ant.

Solve, * jubénte Deo, terrárum, Petre, catenas, qui facis ut pateant cæléstia regna beátis.

,

 

 

Preces

Preċi

.

Ħuti għeżież, aħna, li nbnejna fuq is-sisien ta’ l-Appostli, nitolbu lil Alla, il-Missier li jista’ kollox, għall-poplu qaddis tiegħu, u ngħidulu:
Mulej ftakar fil-poplu tiegħek.

Missier, int ridt li Ibnek iqum mill-imwiet u jidher l-ewwel lill-Appostli:
–     agħmel li nkunu xhud tiegħu sa truf l-art.

Int bgħatt lil Ibnek fid-dinja biex ixandar il-bxara t-tajba lill-fqar.
–     agħmel li aħna nwasslu l-Evanġelju lill-ħlejjaq kollha.

Int bgħattilna lil Ibnek biex jiżra’ fina l-kelma tiegħek:
–     agħtina li, wara t-taħbit tagħna biex niżirgħu l-kelma, niġbru l-frott tagħha bil-ferħ.

Int bgħatt lil Ibnek biex b’demmu jerġa’ jħabbeb lid-dinja miegħek:
–     għinna biex naħdmu lkoll id f’id għal din il-ħbiberija.

Int qegħidt lil Ibnek fil-leminija tiegħek fis-sema:
–     daħħal lil ħutna mejtin fil-hena tas-saltna tiegħek.

 

 

Pater Noster

,

Missierna

,

Pater noster, quī es in caelis
Sānctificētur nōmen tuum;
Adveniat regnum tuum.
Fīat voluntās tua
Sīcut in caelō et in terrā
Pānem nostrum cotīdiānum dā nōbīs hodiē.
Et dīmittē nōbīs dēbita nostra,
Sīcut et nōs dīmittimus dēbitōribus nostrīs.
Et nē nōs indūcās in tentātiōnem;

Sed līberā nōs ā malō.
Amen.

Missierna li inti fis-Smewwiet
jitqaddes Ismek tiġi Saltnatek
Ikun li trid Int
Hekk fis-Sema
Kif ukoll fl-Art
Ħobżna ta’ kuljum agħtina llum
aħfrilna dnubietna
kif aħna naħfru
‘l min hu ħati għalina
la ddaħħalniex fit-tiġrib
iżda eħlisna mid-deni.
Amen

 

 

Oremus

Talba

Deus, qui beátum Petrum Apostolum, a vinculis absolutum, illæsum abire fecísti : nostrórum, quæsumus, absolve víncula peccatórum ; et ómnia mala a nobis propitiátus exclude.  Per Dóminum nostrum.

.

 

 

Benedictio et Dimissio

Benedizzjoni Finali

V.

Dominus Vobiscum

V.

Il-Mulej Magħkom

R.

Et cum spíritu tuo.

R. 

U miegħek ukoll.

V.

Benedícat vos omnípotens Deus, Pater et Filius + et Spíritus Sanctus.

V.

Iberikkom Alla li jista’ kollox, il-Missier, u l-Iben + u l-Ispirtu s-Santu.

R.

Amen

R. 

Amen

V.

.

V.

Inbierku lill-Mulej.

R.

Deo gratias

R. 

Inroddu ħajr lil Alla.

 

 

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Għaqda Armar San Pietru, Birżebbuġa

Għaqda Armar San Pietru, Birżebbuġa

Għaqda Piroteknika 22 ta' Frar, Birżebbuġa, Malta

22 February Pirotechnic Society, Birżebbuġa, Malta

San Gorg Megalomartri, Birzebbuga .::+::. Blog

Just another WordPress.com weblog

Mater Dolorosa ::: L-ewwel Titular ta' Birżebbuġa

Il-Ġimgħa Mqaddsa f'Birżebbuġa

iljuni

PARTITARJI LJUNI - Soċjeta Filarmonika San Pietru, Banda Birżebbuġa A.D. 1990

Birzebbuga Symphonic Band A.D. 1990, Malta.

Birzebbuga Symphonic Band A.D. 1990, Malta.

%d bloggers like this: